Algemene voorwaarden trimsalon knipenknaprucphen

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: knipenknaprucphen, eigenaar van trimsalon knipenknaprucphen.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Huisdier: een of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

Artikel 2. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen knipenknaprucphen en opdrachtgever waarop  knipenknaprucphen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Inschrijving

Bij inschrijving wordt een kaart, met daarop tenminste de gegevens van de opdrachtgever en het huisdier en gegevens omtrent de verzorging, ingevuld en ondertekend door knipenknaprucphen en klant. Met de ondertekening van deze kaart gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

De kaart dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.

Artikel 4. Rechten en plichten

knipenknaprucphen verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het huisdier van opdrachtgever.

knipenknaprucphen zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door knipenknaprucphen tegen meerprijs worden aangeboden.

knipenknaprucphen behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen.

knipenknaprucphen behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.

knipenknaprucphen is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.

Het huisdier dient te zijn ingeënt (cocktail- en kennelhoestenting, katte- en niesziekte) en knipenknaprucphen mag te allen tijde het bewijs hiervan opvragen (inentingsboekje).

Het huisdier dient te zijn behandelt tegen vlooien, wormen en teken.

knipenknaprucphen behoudt zich het recht voor de dienst waarop de overeenkomst van toepassing is, te laten uitvoeren door derden zonder overleg vooraf met opdrachtgever.

knipenknaprucphen behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.

kinpenknaprucphen behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en knipenknaprucphen bedreigen.

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

Artikel 5. Rechten en plichten opdrachtgever

Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.

Opdrachtgever is aansprakelijk jegens kinpenknaprucphen voor schade ondervonden vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.

Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst met knipenknaprucphen zelf aansprakelijk voor het dier/ de dieren.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door knipenknaprucphen of derden, veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten van schade aan knipenknaprucphen of derden worden op opdrachtgever verhaald.

knipenknaprucphen is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij knipenknaprucphen opzet of grove schuld te wijten valt.

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de betreffende dieren de door de wet vereiste inentingen hebben gehad.

De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.

 

Artikel 7. Ziekte van het dier

Opdrachtgever is verplicht knipenknaprucphen zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop afspraken van toepassing zijn.

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet en gelden de annuleringsvoorwaarden.

 

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Op elke overeenkomst tussen knipenknaprucphen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 9. Betalingen

klanten dienen contant te betalen na afloop van de verzorging van het huisdier.

Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd.

Indien de betalingstermijn van 10 dagen is verstreken zonder dat de factuur is voldaan, volgt er een herinnering.

Indien betaling na herinnering alsnog achterwege blijft in de 10 daarop volgende dagen, volgt ingebrekestelling, vermeerderd met euro 12,50 administratiekosten.

Indien de vordering uit handen gegeven moet worden, zal de dienstbetrekking met onmiddellijke ingang eindigen en zullen ook de incassokosten op de opdrachtgever worden verhaald.

 

Artikel 10. Tarieven

Actuele tarieven zijn te allen tijde te vinden op de website.

De tarieven zijn inclusief BTW.

Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat knipenknaprucphen meerwerk heeft moeten verrichten is knipenknaprucphen gerechtigd dit door te berekenen.

 

Artikel 11. Levering van goederen en diensten

 Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.

Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.

Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

 

Artikel 12  . Annuleringsvoorwaarden

Annuleringen moeten schriftelijk of telefonisch ingediend worden. Dit kan per e-mail of per post (adressen vermeld op de website  en/of telefonisch opvraagbaar).

Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd.

Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.

Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.

Artikel 12 gelden niet, wanneer er sprake is van een overlijdensgeval of terminaal ziektegeval binnen de familie 1e of 2e graad en de opdrachtgever dit schriftelijk kan aantonen.

Artikel 12 gelden niet, wanneer de opdrachtgever maar 1 dier heeft, het betreffende dier is overleden en de klant geen nieuw dier heeft aangeschaft.

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet.

Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.

Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 13. Klachten

Klachten terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen.

 

knipenknaprucphen zal na het ontvangen van de klacht binnen 24 uur reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing aanbieden.

Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn.